Chovateľský poriadok SKCHJGDT

 
Na stiahnutie TU

 

 

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU -
KLUBU CHOVATEĽOV JAGDTERRIEROV

5.3.2022

 

Článok 1. Úvodné ustanovenia

Cieľom SPZ – klubu chovateľov jagdterriérov je zabezpečenie chovu čistokrvných psov s preukazom pôvodu v zmysle platného FCI- štandardu č. 103 d so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností charakteristických pre plemeno jagdterriér. Chovateľský poriadok je základnou normou pre chov plemena jagdterriér, poriadok plne rešpektuje  chovateľské a zápisné poriadky SPZ, SKJ a medzinárodný chovateľský poriadok FCI.    Hlavnou zásadou tohoto poriadku je umožniť chovať iba s geneticky a funkčne zdravými, povahovo pevnými čistokrvnými jedincami, ktoré sú zapísané v plemennej knihe SPZ (SPKP) a jej registri alebo plemenných knihách a registroch  uznávaných FCI, ktoré jedince spĺňajú kritériá stanovené SPZ – klubom chovateľov jagdterriérov (Ďalej len klub).  

 

Článok 2. Základné pojmy
 1. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. Potomstvo suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu.
 2. Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, v ktorej majetku sa jedinec nachádza. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa.
 3. Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa  jedinec fyzicky nachádza, je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom jedinca oprávnená k jeho držbe.
 4. Držiteľom  chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila na párenie sučiek. 
 5. Chovný jedinec je čistokrvný pes alebo suka  s preukazom pôvodu, ktorý po splnení podmienok pre zaradenie do chovu, stanovené týmto chovateľským poriadkom, má potvrdenú chovnú spôsobilosť plemennou knihou SPZ (SPKP).   

 

Článok 3. Chov a jeho riadenie
 1. Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba zameraná na zlepšovanie genetického potenciálu plemena, exteriéru a pracovnej stránky plemena pri zachovaní plemenného štandardu.
 2. Za chov plemena jagdterriér v rámci SPZ ako aj Slovenska zodpovedá klub, klub zodpovedá za riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu. Pre plemeno jagdterriér existuje v rámci SPZ i Slovenska iba jeden chovateľský klub, ktorý zodpovedá SPZ a prostredníctvom neho aj SKJ za rozvoj a zodpovedné riadenie chovu plemena jagdterriér.
 3. Druh chovu: riadený.
 4. Chov je riadený poradcom chovu.
 5. Členovia ako aj nečlenovia klubu, ktorí sa zaoberajú chovom  musia dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského poriadku.
 6. Evidenciu chovných jedincov a vystavovanie preukazov o pôvode psov zabezpečuje plemenná kniha SPZ (SPKP), Bratislava.
 7. Chovný pes a rovnako chovná suka registrovaná klubom nesmie byť registrovaná iným klubom.

 

Článok 4. Podmienky chovnej spôsobilosti

1. Pre chov sa môžu využívať len čistokrvné jedince zapísané v plemennej knihe SPZ (SPKP) a jej registri alebo plemenných knihách a registroch  uznávaných FCI, ktoré jedince spĺňajú kritériá stanovené SPZ – klubom chovateľov jagdterriérov.

2. Pri využití chovného psa z inej krajiny  musí byť doložené vyšetrenie na PLL, stanovený DNA profil. Pes musí spĺňať minimálne tieto podmienky: 

- Výška 36-40 cm,

- výstava vo veku minimálne 12 mesiacov s hodnotením  výborný alebo veľmi dobrý,

- vyšetrenie na PLL  (luxácia očnej šošovky) - genotyp N/N, „čistý jedinec“ alebo N/PLL „nosič“. S takýmto psom sa môže páriť suka N/N „čistý jedinec“.

- skúška hlasitosti,

- absolvovanie akejkoľvek povrchovej skúšky,

- nožnicový záhryz, môže chýbať M3 obojstranne,

- netolerujú sa biele znaky na hrudi, labkách, rovnako sa netolerujú „čelenkové jedince“,

- jedinec musí byť uznaný chovným, chovnosť musí byť potvrdená plemennou knihou uznávanou FCI.

 

Článok 5. Podmienky chovnej spôsobilosti  jedincov v SKCHJGDT:

a) Psy

- Výška 33 -40 cm, chrup - chýbať môže M3 obojstranne,

- nevhodný na chov je pes s naprieč postavenými zubami v hornej alebo dolnej čeľusti,

- netolerujú sa biele znaky na hrudi, labkách, rovnako sa netolerujú ,,čelenkové jedince“,

- povinná klubová výstava vo veku minimálne 12 mesiacov, tolerancia 20 dní s hodnotením  výborný, veľmi dobrý len pri mimoriadnych pracovných kvalitách, na vyšších skúškach I. cena (Medzinárodné všestranné skúšky jagdterrierov, Klubové skúšky duričov, Memoriál Františka Sigeta, Pohár MVDr. Dušana Antalíka, Skúšky po výstrele, Memoriál Dr.Laknera, Memoriál Kotulinského, Memoriál Jozefa Martínka), Medzinárodné duričské skúšky brlohárov

- povinná skúška hlasitosti na zajačej stope, minimálna známka z hlasitosti 3,

- skúšky z výkonu: Klubové brlohárske skúšky v I. cene, II. cena len v prípade, že sa jedná o škrtiča,

- absolvovanie minimálne jednej z povrchových skúšok - všestranné skúšky malých plemien - min. II. cena,  lesné skúšky malých plemien - min. II. cena, jesenné skúšky malých plemien - min. II. cena,  duričské skúšky  - min. II. cena, farbiarske skúšky malých plemien I. cena, farbiarske skúšky duričov I. cena

- absolvovanie preskúšania disciplíny odvaha v diviačom oplôtku pred komisiou vymenovanou členmi výboru, do chovu oprávňuje najnižšia známka 3,

- vyšetrenie na PLL  (luxácia očnej šošovky) - do chovu môžu byť zaradené len jedince genotyp N/N, „čistý jedinec“,,

- každý jedinec zaradený do chovu musí mať stanovený DNA profil,

- psa je možné využívať v chove bez obmedzenia veku,

- psa možno v chove využiť až po jeho zverejnení na webovej stránke SKCHJGDT, v databáze chovných jedincov. 

b) Suky

- Výška 33 - 40 cm, Chrup - chýbať môže M3 obojstranne,

- nevhodná na chov je suka s naprieč postavenými zubami v hornej alebo dolnej čeľusti,

- netolerujú sa biele znaky na hrudi, labkách, rovnako sa netolerujú ,,čelenkové jedince“,

- povinná klubová výstava vo veku minimálne 12 mesiacov, tolerancia 20 dní s hodnotením  výborná, veľmi dobrá len po absolvovaní klubových brlohárskych skúšok,

 

 - povinná skúška hlasitosti na zajačej stope, minimálna známka z hlasitosti 2,

- skúšky z výkonu: klubové brlohárske skúšky v I. cene, II. cena len v prípade, že sa jedná o škrtiča,

- absolvovanie minimálne jednej z povrchových skúšok - všestranné skúšky malých plemien - min. III. cena,  lesné skúšky malých plemien - min. III. cena, jesenné skúšky malých plemien - min. III. cena,  duričské skúšky  - min. III. cena, farbiarske skúšky malých plemien I. cena, farbiarske skúšky duričov I. cena

- absolvovanie preskúšania disciplíny odvaha v diviačom oplôtku pred komisiou vymenovanou členmi výboru, do chovu oprávňuje najnižšia známka 3,

- vyšetrenie na PLL  (luxácia očnej šošovky) - do chovu môžu byť zaradené len jedince genotyp N/N, „čistý jedinec“,,

- každý jedinec zaradený do chovu musí mať stanovený DNA profil,

- suku je možné naposledy využiť v roku, v ktorom dosiahla vek osem rokov, v odôvodnených prípadoch môže klub povoliť jedno pripustenie aj v deviatom roku života suky,

- suku možno v chove využívať až po jej zverejnení na webovej stránke SKCHJGDT, v databáze chovných jedincov. 

c) V prípade importovaného chovného jedinca, ten musí pre uznanie chovnej spôsobilosti splniť podmienky chovnosti uvedené v tomto chovateľskom poriadku v článku 4.

d) Pri zostavovaní chovného páru musí byť vždy jeden z chovných jedincov plnochrupý, chovný pár nemôže byť zostavený z dvoch jedincov, z ktorých  majú obidvaja  pootočené zuby v hornej alebo dolnej čeľusti.

e) Pri zostavovaní chovného páru musí byť vždy aspoň jeden z chovných jedincov na základe  vyšetrenia na PLL  (luxácia očnej šošovky) genotypu N/N – „čistý“.

f) Po splnení podmienok chovnosti majiteľ jedinca pošle poradcovi chovu originál preukazu o pôvode psa a všetky fotokópie posudkov, rozhodcovských tabuliek, prípadne výsledok vyšetrenia na PLL (luxáciu očnej šošovky) v prípade ak vyšetrenie nebolo sprostredkované klubom. Klub nechá na svoje náklady stanoviť DNA profil jedinca, následne po kontrole podkladov poradca chovu zašle preukaz o pôvode so zápisom „kandidát chovu“ plemennej knihe  SPZ (SPKP), ktorá jedinca zaeviduje a v preukaze o pôvode vyznačí „Chovný pes/Chovná suka“. Plemenná kniha preukaz o pôvode zašle majiteľovi, ktorý následne fotokópiu preukazu o pôvode zašle poradcovi chovu spolu s fotografiou jedinca vo výstavnom postoji k zaevidovaniu do databázy chovných jedincov a k zverejneniu na webovej stránke SKCHJGDT.     

 

g) Klub umožňuje chov a poskytuje chovateľský servis aj nečlenom klubu, ktorých jedince splnili podmienky chovnosti uvedené v tomto chovateľskom poriadku.  

 

Článok 6. Odporúčanie na párenie

a) Pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky, vyžiada si jej majiteľ včas minimálne jeden mesiac v pred, na predpísanom tlačive (Žiadosť o odporúčanie na párenie)  od poradcu chovu odporúčanie na párenie. Vyplnenú žiadosť o odporúčanie na párenie posiela majiteľ chovnej suky poradcovi chovu poštou alebo elektronicky. 

b) Majiteľ chovnej suky je  povinný spolu so žiadosťou o odporúčanie na párenie zaslať poradcovi chovu doklad o zaplatení poplatku za vydanie odporúčania na párenie. 

c) Odporúčanie na párenie pre chovnú suku vystavuje poradca chovu na obdobie chovného roku, t.j. od 1.11. do 31.10 nasledujúceho roku.   

d) Odporúčanie na párenie musí obsahovať: mená psov resp. psa navrhnutých na párenie a čísla zápisu v plemennej knihe, meno a dresu majiteľa alebo držiteľa chovného psa, meno suky a číslo jej zápisu v plemennej knihe, meno a adresu majiteľa chovnej suky, podpis poradcu chovu.

e) Odporúčanie na párenie s úzkou príbuzenskou plemenitbou (spoloční predkovia v 1.a 2. generácii) len vo výnimočných prípadoch schvaľuje výbor hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.

f) Po vykonanom párení suky majiteľ resp. držiteľ chovného psa vyplní Potvrdenie o párení suky, originál tlačiva zašle najneskôr do 8 dní SPZ (SPKP), Bratislava, na kópii odstrihne Potvrdenie o párení suky a odovzdá ho majiteľovi suky. Zvyšok tlačiva, na ktorom uvedie meno psa, s ktorým sa suka párila, dátum párenia a svoj podpis, pošle do 8 dní poradcovi chovu, spolu s dokladom o zaplatení poplatku za párenie psom. 

g) Riadne vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení) je dokladom, ktorý je súčasťou prihlášky na zápis narodených šteniec.

 

Článok 7. Podmienky párenia

a) Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvomi chovnými jedincami na základe platného  odporúčania na párenie.

b) Počas jedného honcovania sa suka môže páriť iba s jedným psom, ktorý je uvedený na odporúčaní na párenie.

c)  Držiteľ chovného psa sa zaväzuje, že suku nepripustí iným psom ako psom uvedeným na odporúčaní na párenie. Pokiaľ pes odmieta suku   pripustiť, smie byť suka pripustená iným psom, uvedeným na platnom odporúčaní na párenie, len so súhlasom majiteľa suky.

d) Po neplánovanom spárení suky so psom neuvedeným na odporúčaní na párení, nie je ďalšie párenie dohodnutým psom dovolené.

e) V prípade náhodného spárenia sa suky s iným psom ako je uvedený na platnom odporúčaní na párenie, je chovateľ suky povinný o tejto skutočnosti informovať poradcu chovu.

f) V priebehu jedného kalendárneho dňa sa pes môže spáriť iba s jednou sukou.

g) Podmienky párenia vrátane finančných náležitostí dohodnú majitelia chovných jedincov pred uskutočnením párenia, odporúča sa písomná dohoda.

h) Suka môže mať v priebehu chovateľského roku  (od 1.11 do 30.10,. nasledujúceho roku) iba jeden vrh, výnimkou je náhradné párenie, kedy sa suke po vykonanom párení nenarodilo žiadne šteňa alebo iba jedno šteňa.

i) Nárok na náhradné párenie zaniká úhynom psa alebo suky. Pri predaji chovného jedinca, nový majiteľ preberá záväzky predchádzajúceho majiteľa.

j) Pri párení chovnej suky v zahraničí majiteľ suky poradcovi chovu a k prihláške na zápis vrhu priloží fotokópiu preukazu o pôvode psa, s ktorým sa suka párila.

k) Párenie v zahraničí je možné iba s čistokrvným jedincom zapísaným v plemennej knihe  alebo registroch  uznávaných FCI, ktorý jedinec spĺňa kritériá stanovené SPZ – klubom chovateľov jagdterriérov.

 

Článok 8. Vrh

1. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní od ich narodenia písomne informovať  poradcu chovu a držiteľa psa s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených a ponechaných šteniec, farby srsti, vážnych chýb šteniec, prípadne ďalších dôležitých informácií o vrhu. Ak suka so štencami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená. Chovateľ taktiež informuje poradcu chovu a držiteľa chovného psa o neoplodnení suky.

2. Počas jedného honcovania sa suka pripúšťa jedným psom. V prípade akýchkoľvek pochybností je klub oprávnený nariadiť stanovenie pôvodu šteniec pomocou rozboru DNA. Ak sa pochybnosti dokážu, hradí všetky náklady spojené s preukazovaním pôvodu chovateľ.

3. Klub neobmedzuje počet ponechaných šteniec, avšak za každé nadpočetné šteňa, t. j. siedme a ďalšie, je chovateľ povinný klubu uhradiť príslušný poplatok. Pri zápise nadpočetných šteniec chovateľ musí poradcovi chovu k prihláške na zápis vrhu priložiť doklad o úhrade poplatku za nadpočetné šteňa resp. štence. 

4. Pri odbere (predaji) musia byť štence najmenej 49 dní staré, musia byť odčervené a vakcinované. Musia byť označené trvalým a nesfalšovateľným označením, uvedeným v preukaze o pôvode psa, preukaz o pôvode odovzdáva chovateľ podpísaný.

5. Chovateľ je povinný strpieť kontrolu vrhu a matky narodených šteniec. Kontrolu vykonáva člen výboru určený k vykonávaniu takejto kontroly alebo poradca chovu.

6. Mená šteniec pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších vrhoch v tej istej chovateľskej stanici.

7. Vlastnícke práva šteniec je možné previesť na fyzické, alebo právnické osoby. V prípade vývozu šteniec mimo územia SR, plemenná kniha SPZ (SPKP), na žiadosť chovateľa vystaví exportný preukaz o pôvode psa. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, súčasťou žiadosti je slovenský preukaz o pôvode, podpísaný chovateľom. Minimálny vek šteňaťa pri jeho vývoze  je tri mesiace, s ukončeným procesom vakcinácie proti infekčným chorobám vrátane besnoty. V žiadnom prípade sa nesmú štence predávať sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.

8. Chovateľ je povinný viesť evidenciu nadobúdateľov šteniec (meno a adresu) a túto evidenciu archivovať minimálne 10 rokov.

 

Článok 9. Zápis šteniec do plemennej knihy

1. Zápisy šteniec všetkých chovateľov plemien zastrešených v príslušných chovateľských kluboch združených v SPZ robí Plemenná kniha SPZ (SPKP).

2. Zápis šteniat vykoná plemenná kniha SPZ na základe prihlášky na zápis šteniec (vrhu). Štence musia byť pred zápisom do plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným označením – čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniec, potvrdené podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čipu sa trvalým a nezameniteľným spôsobom uvedie v preukaze o pôvode každého jedinca. Tetovanie šteniec alebo dospelých psov je možné na základe žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. V prípade tetovania sa psovi tetuje číslo jeho zápisu v plemennej knihe.

3. Úplne vypísanú prihlášku na zápis vrhu s potvrdením veterinárneho lekára, ktorý štence začipoval, je chovateľ povinný včas zaslať SPKP Bratislava.

4. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majiteľom psa potvrdené odporúčanie na párenie, v prípade zahraničného párenia aj fotokópia preukazu o pôvode psa.

5. Chovateľ je povinný do plemennej knihy zapísať všetky čistokrvné jedince, pochádzajúce z jeho chovateľskej stanice. Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky štence, ktoré boli odchované až do okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. Žiadosť o zápis vrhu musí byť plemennej knihe SPZ (SPKP) podaná najneskôr do 3 mesiacov od dátumu narodenia šteniec.

6. V prípade, ak plemennej knihe budú doručené nečitateľné alebo nevierohodné podklady na vystavenie preukazov o pôvode, má plemenná kniha právo vyžiadať nové podklady.

7. V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom prípade, ak je neštandardná. Ak chovateľ alebo klub zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu plemena, je povinný o tejto skutočnosti informovať plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto prípadoch označí plemenná kniha preukaz o pôvode týchto šteniat pečiatkou „Neštandardné“.

 

Článok 10. Chovateľské stanice

1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa, z názvu chovateľskej stanice je zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.

2. Preukazy o pôvode pre narodené štence sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice v FCI.

3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.

4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovaných súk a plemien. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celoživotný.

5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci členských krajín FCI.

6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právnicky spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba.

7. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká:

a) ak sa chovateľ písomne zriekne tohto práva,

b) smrťou chovateľa, ak nebol názov stanice prevedený na dedičov,

c) trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny,

d) zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu.

8. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľských staníc s počtom maximálne 20 znakov (najviac dve slová).

 

Článok 11. Poplatky

1. Poplatky pre členov klubu:

Vydanie odporúčania na párenie 4,- €

Párenie psom 7,- €

Nadpočetné šteňa 35,- €

 

2. Poplatky pre nečlenov klubu:

Vydanie odporúčania na párenie 8,- €

Párenie psom 14,- €

Nadpočetné šteňa 55,-€

 

3. Výnimky z poplatkov: 

- Vydanie odporúčania na párenie pre chovnú suku s absolvovanými všestrannými skúškami malých plemien, klubovými skúškami duričov v 1. cene, memoriálu Františka Sigeta v 1. cene, poháru MVDr. Dušana Antalíka v 1. cene, Skúšky po výstrele v 1. cene , Memoriál J. Martínka v 1.cene.

- Párenie chovným psom s absolvovanými všestrannými skúškami malých plemien, klubovými skúškami duričov v 1. cene, memoriáu Františka Sigeta v 1. cene, poháru MVDr. Dušana Antalíka v 1. cene, Skúšky po výstrele v 1. cene, Memoriál J. Martínka v 1. Cene.

- Párenie psom z inej krajiny podľa podmienok tohto chovateľského poriadku.

 

4. Úhrady poplatkov možno vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prevodom na účet klubu,

- priamy vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na účet klubu, číslo účtu: 0340843557, kód banky: 0900, IBAN: SK 509000000000340843557, SWIFT kód: GIBASKBX,

- priamo na niektorej klubovej akcii ekonómovi klubu.

 

Článok 12. Záverečné ustanovenia

1. Porušenie ustanovení chovateľského poriadku chovateľom, majiteľom alebo držiteľom chovného jedinca má za následok začatie disciplinárneho opatrenia v zmysle článku 9., Stanov Slovenského poľovníckeho zväzu – klubu chovateľov jagdterrierov. Disciplinárne opatrenia schvaľuje výbor klubu na návrh dozornej rady. Udelenie opatrenia bude vždy zverejnené v Klubovom spravodaji.

2. Chovateľský poriadok definuje možnosť výnimky v jednotlivých ustanoveniach. V ostatných ustanoveniach chovateľský poriadok výnimky nepripúšťa.

3. Chovateľský poriadok plne rešpektuje  chovateľské a zápisné poriadky SPZ, SKJ a medzinárodný chovateľský poriadok FCI.