Zápisnica z výboru zo dňa 24.04.2022

28.04.2022 15:21

Výborová schôdza SKCHJGDT

Dňa 24.4.2022

 

Program VS

1. Zahájenie

2. Prezentácia

3. Organizácia kynologických podujatí v r.2022

4. Organizačné pokyny predsedu

5. Diskusia

6. Záver

 

1. Zahájenie

Predseda klubu MVDr. Maroš Antalík privítal členov výboru.

 

2. Prezentácia

Podľa prezenčnej listiny prítomný z 15 členov výboru 14 členov.

 

3. Organizácia kynologických podujatí v roku 2022

Podľa návrhu VČS 5.3.2022

- MKBL Dojč 25-26.6.2022 – Brloh zaistený – Ondriska D., Zahraničný rozhodca Friedek P.- ČR.

- MGC – Bohátka- Brloh a usporiadanie zaistené – Cmarková.

- KLSMP 3.9.2022 Žemberovce – revír zaistený - P.Kováč

- MKSD – zaistiť revír (KMO?)

- KV. Sielnica

 

4. Organizačné pokyny predsedu klubu

Ekonomický presun na ekonómku Ing. Moniky Kickovej je vyriešený.

Ekonómka – zistiť či bolo podané daňové priznanie klubu za rok 2021 bývalou ekonómkou Mgr. Katarínou Malíkovou!

- Upraviť cestovné náklady z 0,20 € na 0,30 €/1 km od 01.05.2022.

- Niektoré články sa nedostali do spravodaja – dôvod?

- Určiť člena výboru ktorému budú posielané správy jednotlivých kynologických a ostatných akcií klubu v termíne do 10 dní, ktoré bude ukladať na USB kľúč. Tieto informácie sa potom doplnia z VČS a môže sa vydať spravodaj oveľa jednoduchším spôsobom ako doteraz.

Zodpovedný Samuel Siksa – posielať aj na klubovú stránku p. Ing. Andrei Bielichovej.

- Knihy vydané na 50 výročie klubu budú u sl. Vande Cmarkovej .

- Poháre na MKBL v Dojči – zaistí P. Kováč

- Zaistiť priestor na odkladanie pohárov a vecných cien – P. Kováč

- Kontrolórov vrhov – robiť kontroly v 7. Týždni šteniat ako aj podmienky chovu- urobiť fotodokumentáciu aj písomnú dokumentáciu.

 

5. Diskusia

- Ako riešiť nedostatky v chove u šteniat?

- Nájsť spôsob na nedostatky!

- Správna mail adresa tajomníka – zolovargapribeta@gmail.com( nie ako v spravodaji).

 

6. Záver

Predseda klubu poďakoval výboru za účasť

 

Zápisnicu napísal                                                                  ............................................

                                                                                               Tajomník SKCHJGDT

                                                                                                      Varga Zoltán

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová