Úprava počtu štartov na skúškach BL s udeľovaním titulu CACIT

03.03.2014 17:44

    Na zasadnutí Predsedníctva kynologickej rady SPZ dňa 10.1.2014 v Haliči boli schválené pravidlá pre úpravu počtu štartov na skúškach BL s udeľovaním titulu CACIT v súvislosti so splnením podmienok pre udelenie titulu interšampióna práce.
   

    Predsedníctvo kynologickej rady SPZ sa svojím uznesením č . 13/2014 uznieslo na nasledovných pravidlách pre prijímanie a účasť psov na skúškach s udeľovaním titulu CACIT a CACT: 

Aby pes mohol byť prijatý na skúšky v brlohárení s udeľovaním titulu CACIT a CACT, musí spĺňať nasledovné kritériá:
• vek v deň skúšky viac ako 15 mesiacov,
• výstavné ocenenie minimálne "veľmi dobrý" na medzinárodnej výstave organizovanej pod záštitou FCI, v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

 

    Pes, ktorému už bol udelený titul medzinárodný šampión práce, resp. pes, ktorý už má získané 2x CACIT, čím spĺňa kritériá pre udelenie interšampióna, nebude na skúšky pripustený, nakoľko jeho štart už nemá opodstatnenie.

   

    Na skúškach s udeľovaním titulu CACIT a CACT sa môže pes zúčastniť max. 4x, t.j. spolu max. 8 štartov, ale len do doby pokiaľ nezíska max. 2x CACIT.

 

    Povinnosťou usporiadateľa je uvedené pravidlá zverejniť v propozíciách a pri prijímaní psov kontrolovať ich dodržiavanie. Povinnosťou účastníka skúšok je do prihlášky uviesť pravdivé údaje o svojom psovi, aby sa tieto pravidlá mohli dodržiavať. Z porušenia uvedených pravidiel budú vyvodené prísne dôsledky.

    V opodstatnených prípadoch (príliš málo prihlásených psov, zahraničný účastník a pod.) môže kynologický odbor SPZ udeliť výnimku na základe schválenia Predsedníctvom KR SPZ.

    V prípade udeľovania národného šampionátu je psom umožnené získať chýbajúce tituly CACT na povrchových skúškach, v zmysle zoznamu plemien pre udeľovanie titulu CACT.

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová