Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka 31.1.2016

08.02.2016 20:56

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru KCHJGDT , konaného dňa 31.01.2016

v Bartošovej Lehôtke

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Program rokovania:

 

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti

3. Správa o finančnom hospodárení

4. Správa poradcu chovu

5. Správa výcvikára

6. Správa matrikára

7. Správa dozornej rady

8. Plán akcií na rok 2016

9. Klubový spravodaj

10. Rôzne

 

1. Predseda klubu srdečne privítal zúčastnených na výborovej schôdzi KCHJGDT.

 

2. Predseda klubu predniesol správu o činnosti klubu a reprodukoval informácie z kynologickej rady konanej v Bratislave.

 

3. Správu o finančnom hospodárení predniesol Dušan Palík - správa bude uverejnená v spravodaji.

 

4. Správu poradcu chovu predniesol Mgr. Vrabec – správa bude uverejnená v spravodaji.

 

5. Správu výcvikára predniesol P. Kováč -  bude uverejnená v spravodaji.

 

6. Správu matrikára predniesol J. Vajs -  bude uverejnená v spravodaji.

 

7. Správu dozornej rady predniesol P. Cmarko  jej znenie bude uverejnené v spravodaji.

 

8. Plán akcií na rok 2016

 

 

05.06.2016  - KV  -  SIELNICA

Rozhodcovia: p. Grúber, MVDr. Dušan Antalík

 

23.04.2016 – SKÚŠKY HLASITOSTI  - MOSTOVÁ

Rozhodcovia: Hl. F. Šlesár, E. Vrabec, Ľ. Kicko, p. Varga, M. Antalík

 

30.04.2016 – SKÚŠKY HLASITOSTI - GYŇOV

Rozhodcovia: hl. D. Palík st., Palík ml., M. Bokoč, M. Antalík

 

18. – 19.06.2016 – KMSBL (CACIT) – KOMJATICE

Rozhodcovia: hl. Fronc, Friedek, Kosorinský

 

13. – 14.08.2016 - MGC (CACT) - BOJNICE

Rozhodcovia: hl. D. Palík, E. Vrabec, P. Filip

 

10.09.2016 - KLSMP  (CACT) – LUČENEC

Rozhodcovia: hl. Varga, M. Antalík, Palík ml.

 

22. - 23.10.2016 - MDS – JGDT (CACT) -  RIMAVSKÁ SOBOTA

Rozhodcovia: hl. Kicko, Fronc, Šlesár, Demianenko, Kosorinský, Cmúr

 

9. Pán Zdenko Čierny – redaktor spravodaja, prevzal podklady od zúčastnených na prípravu nového klubového  spravodaja.

 

10. Informácie z diania zahraničného klubu predniesol Ing. Kicko Ľudovít :

- voľby v Salsburgu –  Gerhard Hals – nový predseda

- Medzinárodné skúšky – práca po výstrele spadajú pod skúšky FCI

 

 

 

 U Z N E S E N I E

 

Výbor rozhodol

 

A/ Všetkým jedincom, ktorým bola odobratá krv na luxáciu a momentálne pôsobia v chove, sa dá urobiť na náklady klubu aj test DNA.

B/ Všetky novo zaradené jedince do chovu od roku 2016 budú preverené na DNA, na náklady klubu.

 

C/ Povinnosť na vyšetrenie LL naďalej ostáva a hradí si ju majiteľ psa.

 

D/ Platby :     

členovia klubu            nečlenovia

MSD               30,-€                            60,-€

Hlasitosť          11,-€                            21,-€

MSBL              35,-€                            50,-€

MGC               30,-€                            50,-€

LSMP              20,-€                            20,-€

Hlavný rozhodca  50,-€

Rozhodca  40,-€

Brlohmajster  40,-€

Škodná  30,-€

Zapisovateľ  20,-€

 

 

E/ Každý tretí rok  sa bude organizovať „Pohár MVDr. Dušana Antalíka“ – vtedy, keď sa organizujú VS.

 

 

Výbor nariaďuje

 

A/ Výbor nariaďuje -  A. Vrabcovej  zostaviť zoznam jedincov pôsobiacich v chove a zaslať do Laboklinu, so žiadosťou o zistenie DNA.

 

B/ Majiteľ chovnej suky sa hneď pri žiadosti o doporučenie na párenie preukáže poradcovi chovu dokladom o zaplatení:

- a to    4,-€ za doporučenie na párenie za suku

- a        7,-€ za párenie psom

Spolu: 11,-€

 

 

MVDr. Dušan Antalík                                                          Zdeno Fronc

predseda klubu                                                                 tajomník klubu

                                                                                              v.r.

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová