Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka, 3.2.2013

05.02.2013 23:11
Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 03.02.2013 v Bartošovej Lehôtke

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti

3. Správa o finančnom hospodárení

4. Správa poradcu chovu

5. Správa výcvikára

6. Správa matrikára

7. Správa dozornej rady

8. Plán akcií na rok 2013

9. Klubový spravodaj

10. Rôzne

 

1. Predseda klubu MVDr. Dušan Antalík zahájil schôdzu.

 

2. Predseda klubu skonštatoval, že kynologické akcie v roku 2012 boli náročné.

Skúšky  Hlasitosti -  Mostová – 58 psov

V. Slovensko – PZ Lekárovce – 29 psov             

BL Komjatice – opäť vysoký počet psov

- výborne pripravená akcia

M.G.Cmarku Bojnice - akcia z roka na rok naberá na popularite

KMVS v Skalici - akcia na vysokej úrovni

Výstava Zvolen - musíme akceptovať štandard

101 psov - výborná účasť

 

3. Správa o finančnom hospodárení bude zverejnená v spravodaji.

Problém pri platení akcií - rovnaká suma v platbe za hlasitosť a členské, ak nie je napísaný názov akcie na platbe, ekonóm nevie zaradiť príjem - (hlasitosť 11,-€, BL 29,-€) - KBL + MGC

- pri platbe cez internet banking od nečlena klubu nevieme za čo sa platí

 

4. Správa poradcu chovu -  k 31.12.2012 evidujeme:

36 chovných psov

90 chovných súk

Správa bude uverejnená v spravodaji.

 

5. Správa výcvikára bude uverejnená v spravodaji.

P. P. Kováč nás oboznámil o účasti jagdterriéra na konaných skúškach počas r. 2012 v rámci celej  SR.

 

6. Správa matrikára - k 31.12.2012 je 352 členov.

Správa bude uverejnená v spravodaji.

 

7. Správa dozornej rady bude uverejnená v spravodaji.

 

8. Plán akcií na rok 2013

27.04.2013 -  HLASITOSŤ  MOSTOVÁ

HR Mgr. E. Vrabec, F. Šlesár, D. Palík, MVDr. M. Antalík

 

04.05.2013 -  HLASITOSŤ - PZ LEKÁROVCE - Obec BAJANY

D. Palík, Ing.J. Žofčák, P. Cmúr

 

09.06.2013 -  VÝSTAVA SIELNICA - ZVOLEN

Rozhodcovia: MVDr. P. Baláž, MVDr. M. Antalík

Dáme preložiť z nemčiny do slovenčiny štandard exteriéru plemena JGDT.

 

22.-23.06.2013 -  BL   DOJČ

HR F. Šlesár

J. Pondělek, Z. Varga

 

10.-11.08.2013 -  MEMORIÁL G. CMARKU -  BOJNICE

HR  Z. Fronc, MVDr. M. Antalík, D. Palík

 

19.-20.10.2013 -   SD

HR  Z. Fronc, F. Šlesár, D. Palík, MVDr. M. Antalík, A. Demianenko, T. Burget

 

9. Klubový spravodaj -  členovia výboru musia odovzdať správy o akciách p. Z. Čiernemu -  termín: do 10.02.2013

 

10. Rôzne

MVDr. D. Antalík sa vyjadril ku podmienkam chovnosti.

 

 

U Z N E S E N I E

 

Výbor  UKLADÁ

1/ Suka na uchovnenie potrebuje - zúčastniť sa  na niektorých z týchto skúšok - KSBL, MSBL, MGC, kde musí dosiahnuť hodnotenie: I.c V, Š/II.c  Š, NV

- platí od termínu 01.04.2013

 

2/ V klubovom spravodaji uverejniť vzorovú fotografiu s krátkym popisom, ako má byť zobrazený chovný jedinec, ktorý bude zverejnený na internete.

 

Výbor  DOPORUČUJE

1/ Členom dozornej rady -  zúčastňovať sa na klubových akciách a zabezpečiť kontrolu pri inkasovaní platieb, aby bolo zrejmé, aká platba bola od jednotlivých súťažiacich prijatá (členovia klubu/nečlenovia klubu). 

 

MVDr. Dušan Antalík, predseda klubu            Zdeno Fronc, tajomník klubu


 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová