Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka 29.1.2017

02.02.2017 19:59

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 29.01.2017 v Bartošovej Lehôtke

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Program rokovania:

 

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti

3. Správa o finančnom hospodárení

4. Správa poradcu chovu

5. Správa výcvikára

6. Správa matrikára

7. Správa dozornej rady

8. Plán akcií na rok 2017

9. Klubový spravodaj

10. Príprava konferencie

11. Rôzne

 

1. Predseda klubu srdečne privítal zúčastnených na výborovej schôdzi KCHJGDT a zahájil schôdzu.

 

2. Predseda klubu prečítal správu o činnosti klubu za predchádzajúci rok a vyhodnotil akcie. Skonštatoval, že k daným úlohám sa pristupovalo veľmi zodpovedne a všetky boli na vysokej úrovni. Správa bude zverejnená v klubovom spravodaji.

 

3. Ekonóm Dušan Palík predložil ekonomický rozbor a jeho znenie bude zverejnené v klubovom spravodaji.

 

4. Správu poradcu chovu predniesol Mgr. Vrabec – správa bude uverejnená v spravodaji.

 

5. Správu výcvikára predniesol P. Kováč -  bude uverejnená v spravodaji.

 

6. Správu matrikára predniesol J. Vajs -  bude uverejnená v spravodaji.

 

7. Správu dozornej rady predniesol P. Cmarko,  jej znenie bude uverejnené v spravodaji.

 

8. Plán akcií na rok 2017

 

 

18.06.2017  - KV  -  SIELNICA

Rozhodcovia: F. Šlesár, MVDr. Maroš Antalík

 

22.04.2017 – SKÚŠKY HLASITOSTI  - MOSTOVÁ

Rozhodcovia: Hl. F. Šlesár, Mgr. E. Vrabec, Z. Fronc, P. Filip 

 

29.04.2017 – SKÚŠKY HLASITOSTI - GYŇOV

Rozhodcovia: hl. D. Palík st., D. Palík ml., MVDr. M. Antalík

 

24. – 25.06.2017 – KMSBL (CACIT) – LUČENEC

Rozhodcovia: hl. Mgr. E. Vrabec, F. Šlesár, D. Palík ml., J. Pondělek

 

12. – 13.08.2017 - MGC (CACT) - BOJNICE

Rozhodcovia: hl. F. Šlesár, P. Cmúr, P. Filip 

 

16.09.2017 - KLSMP  (CACT) – LUČENEC

Rozhodcovia: hl. Z. Fronc, Mgr. E. Vrabec

 

21. - 22.10.2017 - MDS – JGDT (CACT) -  miesto neurčené

Rozhodcovia: hl. MVDr. M. Antalík, F. Šlesár, Mgr. E. Vrabec, D. Palík st., P. Filip

 

9. Pán Zdenko Čierny – redaktor spravodaja, prevzal podklady od zúčastnených na prípravu nového klubového  spravodaja a podotkol, že do 20.02.2017 treba poslať nedodané materiály na email Monike Vajsovej.

 

10. Výbor rozhodol, že konferencia sa bude konať 25.03.2017 o 10.00 hodine v hotely CLAVIS v Lučenci, ulica Jókaiho. Všetci členovia obdržia poštou pozvánky s priloženou návratkou.

V mandátnej komisii bude predseda P. Filip + ďalší zvolení členovia.

Vo volebnej komisii bude predseda J. Bačík + ďalší zvolení členovia

V návrhovej komisii bude predseda P. Kováč + ďalší zvolení členovia

V dozornej rade bude predseda Zoltán Varga

 

 

11. Predseda klubu predniesol návrh o rozšírení redakčnej rady. S pánom Čiernym budú spolupracovať p. Jakubička, p. Nemček a p. Vajs. Ing. Kicko podal informáciu zo zasadnutia prezídia IVDJ, konaného v Rorbachu a zo zasadnutia komisie pre brloháre, konanej v Salzburgu a Helsinkách.

 

 

 

 U Z N E S E N I E

 

Výbor rozhodol

 

A/ U jedinca zaradeného do chovu je potrebné mať zhotovenú DNA.

 

B/Na MBL a na MGC sa nebude výsledková listina zverejňovať, z dôvodu zneužívania na verejných sieťach.

 

 

Výbor nariaďuje

 

A/ Výbor nariaďuje -  dohodnúť kritériá, ktoré určia pravidlá pre výber a počet zahraničných psov zúčastňujúcich sa na našich akciách.

 

 

MVDr. Dušan Antalík                                                          Zdeno Fronc

predseda klubu                                                                 tajomník klubu v.r.

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová