Zápisnica zo zasadnutia výboru, Bartošova Lehôtka 26.1.2014

28.01.2014 08:16

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru KCHJGDT, konaného dňa 26.01.2014

v Bartošovej Lehôtke

________________________________________________________________________________

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti

3. Správa o finančnom hospodárení

4. Správa poradcu chovu

5. Správa výcvikára

6. Správa matrikára

7. Správa dozornej rady

8. Plán akcií na rok 2014

9. Rôzne

 

1. Podpredseda klubu F. Šlesár zahájil výborovú schôdzu.

 

2. Predseda klubu MVDr. D. Antalík zhodnotil kynologické akcie v roku 2013 a vyzdvihol ich vysokú úroveň. Jeho podrobná správa bude zverejnená v klubovom spravodaji.

 

3. Správu o finančnom hospodárení podal ekonóm D. Palík. Jej zverejnenie bude v klubovom spravodaji.

 

4. Správu poradcu chovu predniesol Mgr. E. Vrabec. Jej znenie bude zverejnené v klubovom spravodaji.

 

5. Správu výcvikára klubu predniesol p. P. Kováč. Jej znenie bude zverejnené v klubovom spravodaji.

 

6. Správu matrikára klubu predniesol p. J. Vajs. Jej znenie bude zverejnené v klubovom spravodaji.

 

7. Správu dozornej rady predniesol p. P.Cmarko. Jej znenie bude zverejnené v klubovom spravodaji.

 

8. Plán akcií na rok 2014

 

26.04.2014 – SKÚŠKY HLASITOSTI  - MOSTOVÁ

Rozhodcovia: Z. Fronc , B. Garaj , M. Búci , Ing. Ľ. Kicko

26.04.2014 – Chovný zvod Mostová – Mgr. E. Vrabec, MVDr. M. Antalík , D. Palík, F. Šlesár

Pre všetkých chovných jedincov.

 

03.05.2014 – SKÚŠKY HLASITOSTI - BAJANY

Rozhodcovia: D. Palík, P. Cmúr, Ing. J. Žofčák

03.05.2014 – Chovný zvod – Mgr. E. Vrabec, MVDr. D. Antalík, MVDr. M. Antalík

Pre všetkých chovných jedincov.

 

14.06.2014 – KV - SIELNICA

Rozhodcovia: MVDr. P. Baláž, A. Demianenko

♦ 14.06.2014 – Chovný zvod – Mgr. E. Vrabec, MVDr. M. Antalík, D. Palík

Pre všetkých chovných jedincov.

 

21.-22.06.2014 – KBL – LUDANICE

Hlavný rozhodca: B. Kosorinský

Rozhodcovia: L. Ostríž, M. Búci

Brlohmajstri: Zachara, Fabián

 

12.07. 2014 – BL – DVORIANKY

Hlavný rozhodca: Ing. J. Žofčák

Rozhodcovia: P. Cmúr, D. Palík

 

09.-10.08.2014 – MGC - Bojnice

Hlavný rozhodca: D. Palík

Rozhodcovia: J. Pondělek, Ing. Ľ. Kicko

 

18. - 19. 10. 2014 – KLUBOVÉ SKÚŠKY DURIČOV – JABLOŇOVÉ

Hlavný rozhodca: F. Šlesár

Rozhodcovia:   Mgr. E. Vrabec, P. Filip, D. Palík, Ing. Ľ. Kicko, A. Demianenko

 

9. Redaktor spravodaja p. Z. Čierny prevzal od zúčastnených materiál na prípravu nového spravodaja.

 

10. MVDr. D. Antalík predniesol návrh na zvýšenie cestovného a výplat pre rozhodcov na klubových skúškach, zvýšiť výplatu pre brlohmajstrov a zvýšiť hodnoty cien pre víťazov na klubových  akciách.

 

U Z N E S E N I E

 

Výbor   U K L A D Á

 

A/ Všetky chovné jedince musia mať odber krvi na vyšetrenie dedičného ochorenia luksácie očnej šošovky. Je nutné pripraviť k dobe odberu sprievodné tlačivá – zodpovedný MVDr. M. Antalík.

Klub JGDT prispeje 10,-€ každému jedincovi na vyšetrenie, ktorý bol zaradený do chovu do r. 2013. Od r. 2014 si každý hradí vyšetrenie sám, bez príspevku 10,-€.

 

Výbor   R O Z H O D O L

 

A/ Jedince zaradené do chovu od r. 2014 musia povinne absolvovať preskúšanie disciplíny :

- odvaha v diviačom oplotku -

pred komisiou vymenovanou  členmi výboru. Do chovu oprávňuje najnižšia známka 3.

 

B/ Výber jedincov na Sigetov Memoriál sa uskutoční podľa výsledkov tohtoročných klubových duričských skúšok.

 

Výbor  O D S Ú H L A S I L

 

A/  Navýšenie poplatku pre A. Vrabcovú na 150,-€ za vedenie internetu.

B/  600,-€ na kúpu PC zostavy a tlačiarne pre potreby ekonóma klubu.

 

Výbor  N A R I A Ď U J E

 

A/ Štvrťročne posielať matrikárovi klubu a poradcovi klubu doklady o priebežných platbách -  zodpovedný ekonóm klubu D. Palík.

B/ Do chovu môžu byť zaradené len jedince po vyšetrení na luksáciu čisté - N/N,

                                                                                                               nosiče -  N/PLL.

C/ Rešpektovať rozhodnutie predsedníctva kynologickej  rady SPZ, ktorá na svojom zasadnutí 10.01. 2014 v Haliči schválila  pravidlá pre prijímanie a účasť psov na skúškach v brlohárení s udeľovaním titulu CACIT a CACT.

 

predseda klubu MVDr. Dušan Antalík                                     tajomník Zdeno Fronc

 

Dôležité zmeny vyplývajúce zo zápisnice:

1. Všetky chovné jedince zaradené do chovu do 31.12.2013 sa musia zúčastniť chovného zvodu (Mostová, Bajany alebo Sielnica) za účelom kontroly chovných jedincov a odobratia vzorky na vyšetrenie na PLL (na vyšetrenie hradí 10€ klub, zvyšok majiteľ).

2. Od 1.1.2014 sa menia podmienky chovnosti. Okrem platných podmienok, jedinec musí mať vyšetrenie na PLL (majiteľ si ho hradí sám) a absolvovať klubové preskúšanie v diviačom oplôtku (odvaha min. 3).

3. V súvislosti s vyšetrením PLL môžu ísť do chovu len jedince čisté jedince (N/N) a nosiče (N/PLL).

4. Zmenili sa podmienky prijímania psov na medzinárodné BL. Zúčastniť sa môžu len psy (vek min. 15 mes.), ktoré absolvovali medzinárodnú výstavu pod záštitou FCI. V triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov získali ocenenie min. veľmi dobrý. Psy, ktorým bol udelený titul medzinárodný šampión práce, resp. má už 2xCACIT, nemôžu byť na skúšky prijaté. V súvislosti s týmto bodom bude ešte zverejnená zápisnica zo zasadnutia kynologickej rady SPZ.

Bc. Andrea Vrabcová

                                                                                                                                      

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová