Zápisnica z konferencie

19.04.2012 22:59
Z á p i s n i c a
z konferenice KCHJGDT, konanej dňa 15.04.2012 v Bartošovej Lehôtke

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

Prezentácia účastníkov.

1.Zahájenie

2.Schválenie programu schôdze a voľba: volebnej a návrhovej komisie, mandátovej komisie

a overovateľov zápisnice

3.Správa o činnosti

4.Správa o finančnom hospodárení

5.Správa dozornej rady

6.Diskusia

7.Správa volebnej komisie k zásadám volieb

8.Voľba výboru, troch členov do kynologickej rady SPZ a delegáta na 10.snem SPZ

9.Prestávka

10.Správa volebnej komisie o výsledku volieb

11.Návrh na uznesenie z VČS

12.Záver

 

1. Podpredseda Ing.Kicko privítal prítomných hostí a zahájil konferenciu.

 

2. Schválenie volebnej komisie a pracovníkov predsedníctva:

MVDr. Dušan Antalík

Dušan Palík

Zdeno Fronc

Ing. Ľudovít Kicko

 

Overovatelia:

Zdeno Čierny

Jozef Vajs

 

Mandátová a volebná komisia:

J. Bačík

V. Pecha

Mgr. E. Vrabec

 

Návrhová komisia:

MVDr. M. Antalík

P. Kováč

P. Cmúr

 

3. Predseda klubu MVDr. D. Antalík predniesol správu o činnosti klubu. Jej znenie bude zverejnené.

 

4. V bode štyri p. D. Palík predniesol správu o finančnej situácii v klube. Jej znenie bude zverejnené.

 

5. V ďalšom bode pán Garaj predniesol správu DR. Jej znenie bude zverejnené.

 

6. V diskusii prehovoril MVDr. Baláž ku chovu plemena:

- počet párení psom

- prihlasovanie vrhov

Pán Baláž poďakoval a podotkol, že nemá záujem ďalej pracovať v novozvolenom výbore.

* Do diskusie sa prihlásil p.Garaj a nadviazal na tému párenie psov v chove,aby sa nebral ohľad len na požiadavky majiteľa suky, ale aby sa rešpektovalo aj doporučenie poradcu chovu. Pán Garaj poďakoval a podotkol, že chce ukončiť prácu vo výbore klubu.

* Do diskusie sa prihlásil Ivan Pecha, hovoril o uvedení chovného psa do praxe. Je nutné, ako ich zapájať do plemenidby.

* Do diskusie sa prihlásil predseda Českého klubu Jozef Soukup. Poďakoval za pozvanie

na konferenciu a podotkol, že sa teší na ďalšiu spoluprácu.

* Ďalej sa do diskusie prihlásil MVDr. Dušan Antalík, poďakoval J. Soukupovi, p. Spěvákovi,rod. Krpešových a p. Friedkovi za ich iniciatívu, že nás poctili svojou návštevou a vyzdvihol, že vydali knihu o JGDT.

* Ďalej sa prihlásil do diskusie S.Kvaltín, ktorý hovoril o exteriéri a ostrosti našich psov.

* Ako ďalší hovoril v diskusii J. Havran, ktorý sa zmienil o chovnosti našich psov a ich párení.

* Ako posledný v diskusii prehovoril p. P. Filip, ktorý hovoril, že náš klub je potrebné zviditeľniť pred širokou verejnosťou.

Tieto diskusné príspevky bude riešiť novozvolený výbor.

 

7. Správa volebnej a mandátovej komisie p. J. Bačíka.

Oboznámil zúčastnených, že prítomných je 55 členov /2 hostia/, platných voličov je 53 a voľby budú prebiehať tajným hlasovaním.

 

Členská základňa navrhla ďalších päť členov na kandidátku za členov výboru:

Peter Kováč

Roman Fajt

Peter Filip

Gustav Brida

Branislav Kosorínsky

 

Členská základňa navrhla ďalších troch členov na kandidátku za členov do DR:

Ivan Pecha

Peter Cmarko

Zoltán Varga

 

8. Za členov do kynologickej rady SPZ boli zvolení:

Zdeno Fronc

Dušan Palík

a za delegáta na 10.snem SPZ bol zvolený

Mgr.Emil Vrabec

 

9. Prestávka

 

10. Predseda volebnej komisie Ján Bačík predniesol správu o výsledku volieb.

 

Do výboru boli zvolení:

Predseda – MVDr. Dušan Antalík

Podpredseda – František Šlesár

Tajomník – Zdeno Fronc

Ekonón – Dušan Palík

Výcvikár – Peter Kováč

Uchovňovanie jedincov – MVDr. Maroš Antalík

Poradca chovu – Mgr. Emil Vrabec

Matrikár – Jozef Vajs

Kontrola vrhov východné Slovensko – Peter Cmúr

Kontrola vrhov západné Slovensko – Peter Filip

 

Dozorná rada:

Predseda – Peter Cmarko

Podpredseda – Zoltán Varga

Člen – Marián Nemček

 

11.

 

  U z n e s e n i e
z konferencie klubu, konanej dňa 15.04.2012 v Bartošovej Lehôtke

 

Konferencia klubu

 

1.Berie na vedomie: Informáciu o účasti klubu JGDT v počte 53

 

2.Schvaľuje:

a/Mandátovú a volebnú komisiu v zložení:

Ján Bačík- predseda

Václav Pecha – člen

Mgr.Emil Vrabec – člen

 

b/Návrhovú komisiu v zložení:

Peter Cmúr

MVDr. Maroš Antalík

Peter Kováč

 

c/Overovateľov zápisnice:

Zdeno Čierny

Jozef Vajs

 

d/Správu o činnosti klubu za uplynulých 5 rokov.

 

e/Správu o finančnom hospodárení za uplynulých 5 rokov.

 

f/Správu dozornej rady.

 

g/Voľbu 11 členného výboru a 3 člennej dozornej rady na nasledujúcich 5 rokov.

 

h/Delegáta na 10.snem SPZ – Mgr. Emil Vrabec.

 

i/Členov do kynologickej rady SPZ – Dušan Palík, Zdeno Fronc.

 

 

3.Ukladá:

 

a/Pravidelne aktualizovať informácie na webovej stránke klubu.

T:trvalý                                                          Z:A.Vrabcová,výbor klubu JGDT

 

b/Vykonávať kontroly vrhov poverenými členmi klubu.

T:trvalý                                                          Z:v texte

 

 

c/Členom klubu zaplatiť členské príspevky vždy do 31.03. kalendárneho roku.

T:trvalý                                                          Z:v texte

 

d/Pri uchovňovaní nových psov a súk, predkladať poradcovi klubu posudkový list z klubovej výstavy, rozhodcovské tabuľky zo skúšok, doklad o zaplatení členského príspevku.

T:trvalý                                                          Z:členovia klubu JGDT

 

e/Chovateľom zaplatiť poplatky za vydanie doporučenia na párenie, poplatok za párenie suky majiteľom chovného psa a poplatok za nadpočetné šteňatá.

T:trvalý                                                          Z:v texte

 

f/Zlepšiť spoluprácu s Moravským a Českým klubom chovateľov jagdterriérov.

T:trvalý                                                          Z:výbor klubu JGDT

 

g/Udržiavať štandardne dobrú spoluprácu s Rakúskym, Nemeckým a Ukrajinským klubom jagdterriérov.

T:trvalý                                                         Z:výbor klubu JGDT

 

h/Aktívne sa podielať na činnosti Európskeho klubu jagdterriérov – komunikácia Ing. Kicko.

T:trvalý                                                         Z:výbor klubu JGDT

 

i/Prehodnotiť odznené diskusné príspevky z konferencie klubu.

T:najbližšie zasadnutie výboru JGDT                Z:predseda klubu JGDT

 

12. Záver

Novozvolený predseda klubu MVDr. Dušan Antalík poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a poprial im veľa úspechov v práci s plemenom jagdterriéra.

 

 

MVDr. Dušan Antalík                                                  Zdeno Fronc

predseda klubu JGDT                                                 tajomník klubu JGDT

                                                                                

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová