40 ROKOV ORGANIZOVANÉHO CHOVU JAGDTERIÉROV NA SLOVENSKU

21.02.2010 16:35

    Pred 40. rokmi, to jest v máji roku 1969 pri oblastnej výstave poľovných psov vo Zvolene bol založený samostatný klub chovateľov jagdteriérov v ČSSR. Niekoľko nadšencov chovateľov tohoto plemena sa rozhodlo založiť  samostatný klub a odtrhnúť sa od klubu teriérov, ktorý toto mladé plemeno do tej doby zastrešoval v celej ČSSR. Ako jeden z už vtedy chovateľov tohoto plemena som sa zúčastnil zakladajúcej schôdze a tak mám aj dnes pred očami scenár tohoto aktu.

Celú poradu pred oblastnou výstavou viedol tak, ako všetky ostatné, najpopulárnejší človek vtedajšej doby v Slovenskej kynológii pán Koloman Slimák, kde predniesol zámer časti chovateľov a dal návrh na ustanovenie pracovného predsedníctva, ktoré bude riadiť celý akt založenia nového klubu.

Prípravou a riadením celej činnosti boli poverení páni Ing. Krasuľa, Ing. Krautschneider, Ing. Cmarko, pán Luknár, Michelčík, Gabmayer zo Slovenska a z Čiech to boli páni Šťastný, Bajer, Sekula, farár Urban a pán Dr. Lederer.

Prvým predsedom ustanoveného samostatného klubu sa stal Ing. Cmarko, tajomníkom Ing. Krasuľa a hlavným poradcom chovu Ing. Krautschneider Nakoľko to bolo ťažké obdobie normalizácie po roku 1968, došlo čoskoro k novým zmenám, nakoľko po rozsiahlych previerkach v komunistickej strane začalo vylučovanie z KSČ a odvolávanie z funkcie. Tak bolo klubu nariadené odvolať z funkcie predsedu klubu Ing. Cmarka, Ing. Krasuľu, farára Urbana a niektorých ďalších. V roku 1972 bol zvolený nový predseda, ktorým sa stal pán Vladimír Mechelčík, tajomníkom Ing. Záhorčák, hlavným poradcom Dr. Antalík. Funkcie sa z roka na rok menili, nakoľko normalizácia pomerov prinášala stále nové a nové zmeny.  Na čas sa predsedom stal pán Luknár a tajomníkom  pán Jožko Čierny, ktorý sa neskôr, cca po dvoch rokoch stal predsedom klubu a tento riadil činnosť v ťažkej dobe až do roku 2002.

Prečo som spomenul ťažkú dobu: boli to jednak zložité politické pomery v štáte, no bolo množstvo problémov v samotnom klube. V štandarde jagdteriéra hneď v úvode sa hovorí, že jagdteriér je malý pes pracujúci  na povrchu,  v poli, v lese, vo vode a pod zemou. Čiže je to všestranný pes. Slovenská strana jeho všestrannosť od prvých chvíľ založenia klubu propagovala, no českí kolegovia -  členovia klubu tvrdili – jagdteriér je brlohár a patrí pod zem. Zo súťažného brlohovania vznikol v Čechách národný šport a tak z tohoto titulu vzniklo veľmi veľké množstvo sporov a dosť závažných problémov. Členská základňa sa z roka na rok zvyšovala a v roku 1990 , kedy došlo k odtrhnutiu časti členov z Čiech dosiahla 800 členov. Po odtrhnutí členov z Čiech naďalej klub funguje v zložení Slovensko – Morava. Predsedom je Čierny a podpredsedom Holoubek za Moravu. Klub takto funguje až do rozdelenia republiky v roku 1993, kedy vznikajú dva samostatné kluby a to Slovenský a Moravský. K rozdeleniu došlo v duchu priateľskom a oba kluby majú do dnes veľmi dobrú spoluprácu. Samostatný Slovenský klub pokračuje v nastúpenej ceste.

Pozornosť i naďalej venujeme všestrannému využitiu tohoto húževnatého psíka a nezabúda sa na trvalú udržateľnosť špičkového exteriéru. V roku 1992 sa zástupcovia klubu v zložení Dr. Antalík a Ing. Kicko zúčastnili zakladajúcej konferencie Európskeho klubu v Rakúsku. Tu sa začala písať nová história chovu jagdtriéra. Od prvých chvíľ založenia európskeho klubu, krajiny vzniku tohoto plemena Nemecko a Rakúsko náš klub zobrali na vedomie a začali ho z roka na rok lepšie spoznávať. Dnes je náš klub pevnou súčasťou európskeho klubu a náš chovný materiál je uznávaný v celej Európe.

               

Z aktivít, ktoré náš klub každoročne organizuje nemožno nespomenúť hlavne klubové brlohovanie, ktoré sa dodnes teší veľkej obľube a je  obsadzované veľkým množstvom účastníkov. Najviac psov prichádza z Českej republiky, no účasť na tomto dnes už takmer ojedinelom podujatí v Európe berú i chovatelia z Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Ruska a samozrejme naši zo Slovenska. Keďže je o náš chovný materiál záujem v celej Európe a nemeckí chovatelia nám vytýkali, že neskúšame u našich psov hlasitosť na zajačej stope, prispôsobili sme naše podmienky zaradenia do chovu podmienkam európskym a každoročne v mesiaci apríl organizujeme skúšky hlasitosti na zajačej stope, ktoré sa stali podmienkou zaradenia psa i suky do chovu.

V začiatkoch bolo okolo tejto skúšky dosť polemík, no s odstupom času sa skúška zabehla, stala sa dosť masovou a v tomto roku ju absolvovalo v rámci republiky 60 psov a súk.

Ďalšou veľmi dôležitou akciou nášho klubu sú duričské skúšky. Organizujeme ich každoročne striedavo po celej republike. Na nich naše psy dokazujú, že ich odvaha, ale i mnoho ďalších vrodených vlastností predurčuje tohoto malého psíka na prácu v rozsiahlych Slovenských lesoch, práve na zver čiernu. Naši členovia sa každé dva roky zúčastňujú Memoriálu Františka Sigeta - národnej duričskej súťaže všetkých plemien pracujúcich na zver čiernu.

Ani tu nezaostávame za ostatnými plemenami a naši vodiči sa už trikrát stali víťazmi tohoto prestížneho duričského podujatia.

Vrcholovou akciou nášho klubu sa stali medzinárodné všestranné skúšky jadteriérov, toto náročné podujatie organizuje náš klub každé tri roky. Účasť na ňom nie je veľká, no stále pribúdajú vodiči – cvičitelia, ktorí dokážu zvládnuť aj tento náročný výcvik. Účasť na MVS a ich úspešné absolvovanie robí obraz o tomto húževnatom psovi, ale zároveň i o majstrovstve a schopnostiach jeho vodiča. Úspešne absolvovať prípadne vyhrať tieto skúšky dokáže len vodič na vysokej úrovni znalostí a skúseností z výcvikom ako i samotnej úrovni genetickej danosti toho ktorého jedinca.

Za 17 rokov pôsobenia v Európskom klube sme náš chov prezentovali aj v zahraničí a to najmä v Rakúsku a Nemecku. Okrem toho, že sa naši vodiči pravidelne zúčastňujú skúšok poriadaných Európskym klubom nazvaných skúšky po výstrele /Arbeit nach dem Schus/, ktoré sme v  roku 2006 zorganizovali aj na Slovensku, predvádzame nášho jagdteriéra na európskych výstavách organizovaných Európskym klubom. Náš jagdteriér vzbudzuje na týchto výstavách obdiv a zúčastnené psy sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach. Dokonca v roku 2004, keď sa táto výstava organizovala vo Švajčiarsku naša sučka Exa Sokolí Vrch sa stala absolútnou víťazkou výstavy.

V rámci republiky každoročne organizujeme klubovú výstavu, na ktorej sa zúčastňuje každoročne 70 až 80 psov. Máme na nej najpočetnejšie zastúpenie zo všetkých plemien, ktoré sa na tejto výstave zúčastňujú.  O kvalite nášho chovu hovorí aj skutočnosť, že v histórii tejto výstavy zo šiestich ročníkov víťazom výstavy a titul BIS získal 3x práve jagdteriér.

Výstava je lákadlom nie len pre našich členov a chovateľov nášho klubu, ale chodia na ňu obdivovať úroveň nášho chovu i chovatelia zo susedného Rakúska, ktorí na ňu organizujú autobusový zájazd. Že náš chov má dobré meno i v Nemecku hovorí skutočnosť, že Sielnicu navštívila i prezidentka Európskeho klubu pani Jenny Schrederová a podľa našich informácií chystá sa jej zúčastniť aj v roku 2009.

Činnosť, ktorá tu bola vymenovaná nezobrazuje drobnú, mravenčiu prácu našich členov, ktorí cvičia jagdterierov a snažia sa zvýšiť dobré meno tomuto plemenu doma, ale i za hranicami našej republiky.

 

40 rokov existencie klubu je dosť, za tých 40 rokov sa všeličo zmenilo. Odišli starí zakladajúci členovia, pribudli noví mladí, ktorí taktiež predvádzajú a úspešne reprezentujú náš klub.

Pri 30-tom výročí založenia klubu, sme v Martine ocenili 54 členov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj klubu a to 6 bronzovým odznakom, 20 strieborným odznakom a 28 zlatým odznakom.

Bohužiaľ páni Hatiar, Grek, Drak, Ing. Holý, Knesl, Ing.Cmarko, Ing.Krautshneider,

Požár, Jožko Čierny, Kurhajec, Doubek sa 40 výročia nedožili.

Na dnešnom slávnostnom zasadnutí znova oceníme členov, ktorí sa v minulosti, ale aj v súčasnosti podieľali a podieľajú na tvorbe nášho plemena. Všetkým patrí poďakovanie za úspešné predvádzanie a reprezentáciu doma, ale i v zahraničí.

Vážime si činnosť našich priateľov z Moravsko-Sliezskeho a Českého klubu a najnovšie aj priateľov z klubu Rakúskeho, z ktorými máme v poslednom desaťročí veľmi dobrú spoluprácu.

Klub chovateľov jagdterrierov, bol od jeho založenia, klubom konsolidovaným, aj keď sa názory na mnohé veci rôznili. Za celé to 40 ročné obdobie nedošlo k vážnejším rozporom a každý problém sa vyriešil vo vnútri klubu.

Po mnohých skúsenostiach, som nadobudol presvedčenie, že predčasné odtrhnutie členov z Čiech od jednotného klubu, členskej základni v Čechách nepomohlo, skôr im uškodilo, naproti tomu Moravský klub, ktorého členovia zotrvali v jednotnom klube až do rozdelenia republiky, je aj v súčasnosti konsolidovaný a činnosť v ňom pokračuje tak, ako v jednotnom klube.  

Dnes keď hodnotíme uplynulých 40 rokov musíme jednoznačne konštatovať, že sme pôvodného jagdterriera zmenili po každej stránke. Z notorického škrtiča a štváča zveri sa stal konsolidovaný, cvičiteľný, všestranný pes s dnes už veľmi vzhľadným exterierom.

Zo Slovenského chovu sa vytratili psi čelenkové, z celou hnedou hlavou, biele znaky na prsiach, či biele konce prstov sú ojedinelé, dlhá otvorená prípadne kudrnatá srsť je zriedkavosťou, chýbajúce zuby sú v našom chove takmer zlikvidované, no a strašiak materskej krajiny „luxáciu leutis“ v našom chove neevidujeme.

             

                      Pri príležitosti 40 výročia vzniku jednotného klubu, sme vo výbore rozhodli, že dnes oceníme tých, ktorí sa svojou prácou pričinili o to, že náš klub pracuje na takej vysokej úrovni.Klubové ocenenie zlatý, strieborný a bronzový odznak obdržia nasledovní páni:

 

 

Zlatý odznak:                           Strieborný odznak:                           Bronzový odznak:

Cmarko Petr                               FilipPeter                                             Macho Š. ml.

Fronc Zdeno                               Babčan Dušan                                      Šukola Zoltán

Palík Dušan                                Brida Gustáv

Pecha Václav                              Búci Marcel

Spěvák Miloš                              Cmúr Peter

Šíma Václav                               Ing. Čerevka Mikuláš

Šos Jozef                                   Havran Ján

Eichler Peter                              Kováč Peter

Vrabec Emil                               Kvaltín Stanislav

Ing.Žofčák Ján                           Macho Štefan st.

Vajs Jozef                                  Nemček Marián

Loučka Jozef                              Varga Zoltán

Kvapil Zdeno                             Burgert Tomáš

Willi Fleck                                  Miadok Ivan

Ing. Stanovský Miroslav             MVDr.Antalík Maroš

 

                               Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi na záver môjho vystúpenia poďakovať za účasť pozvaným hosťom, ktorí sa svojou celoživotnou prácou pričinili o rozvoj klubu chovateľov jagdterrierov, sú to pani Čierna a pán Jaroslav Holoubek. Sú to vzácni ľudia, celý svoj život zasvätili rozvoju a rastu plemena, dovoľte aby som im poprial pevné zdravie, pohodu a ešte i veľa zážitkov v našej prekrásnej prírode, ako i prekrásne chvíle v kolektíve nadšencov- chovateľov jagdterrierov na Slovensku i v Čechách.

  

 

                                                                                                 MVDr. Antalík Dušan

                                                                                       predseda klubu chovateľov JgDT

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová