NA STIAHNUTIE Stanovy.pdf

 

 

STANOVY

SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU -

KLUBU CHOVATEĽOV JAGDTERRIEROV

 

                                                                           Článok 1

Všeobecné ustanovenie

Názov organizácie: Slovenský poľovnícky zväz  - Klub chovateľov jagdterrierov

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 1

Činnosť, obvod: Slovenská republika

Osoba poverená vystupovať v mene klubu: - predseda

                                                                     - tajomník

 

Článok 2

Postavenie klubu

 1. SPZ klub chovateľov jagdterrierov (ďalej len klub) je občianskym združením podľa zákona  o združovaní občanov. Klub je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu. Združuje chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemena jagdterrier bez ohľadu na členstvo v iných kluboch alebo organizáciách.
 2. Klub je právnickou osobou.
 3. Stará sa o zušľachťovanie plemena jagdterrier, o rozširovanie a zvyšovanie použiteľnosti jagdterriera v poľovníckej praxi. Dbá na udržiavanie jeho typických vlôh, kvalitu exteriéru a biologického zdravia plemena.
 4. Klub je členom Slovenskej kynologickej jednoty a jej prostredníctvom je zastúpený v FCI a je členom Európskeho klubu jagdterrierov. 

 

Článok 3

Poslanie klubu

 1. Klub vznikol v roku 1993 na základe požiadaviek chovateľov, majiteľov a priaznivcov   plemena jagdterrier. Zameriava sa na zvyšovanie a skvalitňovanie chovnej hodnoty a poľovníckej upotrebiteľnosti ako na povrchu, tak aj pod zemou.
 2. Organizuje klubové skúšky a výstavy.
 3. Dovoz chovných jedincov na zvýšenie úrovne vlastného chovu zo štátov, ktoré sú v Európskom klube jagdterrierov.
 4. Kontroluje odchov vrhov, výživu a umiestnenie chovných jedincov.
 5. Informuje členov o činnosti klubu v chovateľskej a výcvikovej oblasti vydávaním Klubového spravodaja.

 

Článok 4

Členstvo v klube

 1. Členom klubu sa môže stať každý chovateľ, majiteľ alebo priaznivec plemena jagdterrier. Chovateľ plemena jagdterrier nemusí byť členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených klubom je klub povinný zabezpečiť rovnaký servis členom i nečlenom klubu. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu môžu byť v cene služieb zohľadnené náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečovania úloh pri riadení chovu a zabezpečovania činnosti klubu a členstva v SPZ. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť likvidačné.
 2. Členov prijíma do svojej evidencie výbor klubu na základe písomnej prihlášky. Členom klubu sa člen stáva po zaplatení zápisného a členského príspevku. Prijatým členom sa vydá preukaz člena.
 3. Za členstvo v klube sa vyberá ročný poplatok, ktorého výšku odsúhlasuje členská schôdza.

a)      Príspevok je člen povinný zaplatiť do 31. 12. predchádzajúceho roka.

b)      V prípade, že člen neuhradí príspevok do stanoveného termínu, bude vyňatý z evidencie klubu.

c)      Ak bude chcieť člen naďalej pokračovať v členstve, musí zaplatiť zápisné do členstva klubu.

 1. Členstvo v klube zaniká:

a)      smrťou člena

b)      vystúpením z členstva na vlastnú žiadosť

c)      nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu

d)     dočasným alebo trvalým vylúčením pre disciplinárny poklesok člena

 1. Vo výnimočných prípadoch, zvlášť významným členom môže byť navrhnuté čestné členstvo, ktoré je celoživotné a bezplatné.
 2. Za člena môže byť prijatý i cudzí štátny príslušník, pokiaľ splní podmienky uvedené v bode 2. a 3. 

 

Článok 5

Práva a povinnosti členov klubu

 1. Práva členov klubu:

a)      voliť a byť volení do orgánov klubu ( cudzí štátny príslušníci a mladiství členovia klubu nemajú právo byť volení do orgánov klubu)

b)     podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu

c)      zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom 

d)     zúčastniť sa jednania a rozhodovania na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti výboru klubu

e)  obdržať každý kalendárny rok klubový spravodaj

 1. Povinnosti členov klubu:

a)     dodržiavať stanovy klubu a platné predpisy SPZ, SKJ a FCI       

b)     uhradiť zápisné a ročný členský príspevok do klubu, ako aj ostatné poplatky schválené konferenciou alebo členskou schôdzou klubu

c)     dodržiavať podmienky pre zaradenie jedincov do chovu a zápis narodených šteniat   

d)     plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a SPZ

e)     aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu

f)      nahlásiť výboru klubu akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube a chov jagdterrierov

g)     člen klubu sa na členskej schôdzi nemôže nechať zastúpiť inou osobou  

 

Článok 6

Orgány klubu

Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza.

 1. Členskú schôdzu zvoláva a pripravuje výbor klubu jeden krát ročne, každých päť rokov sa uskutočňujú voľby do orgánov klubu. Výbor klubu a dozorná rada sa zvolí nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Na členskej schôdzi výbor klubu informuje členskú základňu  o činnosti klubu, predkladá podrobnú správu o činnosti klubu. Podrobnú správu podáva členskej schôdzi aj dozorná rada.
 2. Mimoriadnu členskú schôdzu klubu je výbor povinný zvolať na základe písomnej požiadavky 1/3 všetkých členov klubu.
 3. Pre vedenie členskej schôdze volia prítomní členovia klubu pracovné predsedníctvo. Pre jeho zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina zúčastnených platných členov.
 4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

a)      Prejednanie a schválenie správy o činnosti výboru za uplynulé volebné obdobie.

b)      Prejednanie a schválenie hospodárenia klubu.

c)      Schválenie správy dozornej rady.

d)     Určiť smerovanie a rozvoj klubu na ďalšie obdobie.

e)      Voľba výboru na ďalšie 5- ročné volebné obdobie.

f)       Voľba dozornej rady na ďalšie volebné obdobie.

g)      Rozhodovanie o zrušení klubu ¾ väčšinou všetkých členov.

h)      Schváli a doplní stanovy klubu.

i)        Udelenie členstva „čestný člen“.

j)        V prípade potreby voľby do vyšších orgánov SPZ.

 

Článok 7

Výbor klubu

 1. Výbor klubu je volený nadpolovičnou väčšinou  prítomných členov klubu. Výbor klubu je minimálne sedem členný. Členská schôdza volí priamo predsedu klubu a každého člena výboru.
 2. Štatutárnym orgánom klubu je predseda a tajomník klubu.
 3. Výbor klubu riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami a má povinnosť:

a)      Plniť uznesenie členskej schôdze.

b)      Prijíma a vylučuje členov z evidencie klubu.

c)     Navrhuje výšku zápisného a členského príspevku.

d)      Pripravuje a zvoláva členskú schôdzu jeden krát ročne.

e)       Zabezpečuje a organizuje plánované skúšky a výstavy a stanovuje výšku poplatku.

f)      Plánuje činnosť klubu na ďalšie obdobie.

g)      Podáva návrhy na vyznamenanie vzorných členov.

h)      Predkladá členom ročný finančný rozpočet.

i)       Podáva návrhy na funkciu čakateľov na rozhodcu z výkonu a exteriéru.

j)        Navrhuje rozhodcov na klubové skúšky.

k)       Navrhuje podmienky chovnej spôsobilosti, ktoré následne schvaľuje členská schôdza.

l)        Určuje členské príspevky, t.j. ich výšku pre cudzích štátnych príslušníkov

m)      Vydáva a riadi Klubový spravodaj.

n)      Vydáva zoznam chovných jedincov a každý rok ho aktualizuje.

 1. Zasadanie výboru klubu zvoláva jeho predseda podľa potrieb, minimálne dva krát ročne.
 2. Výbor klubu je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej  väčšine členov výboru klubu.
 3. Výbor klubu spracuje zo svojich zasadnutí zápisnicu, následne ju sprístupní len pre členov klubu na webovej stránke klubu  a všetky zápisnice výboru budú komplexne sprístupnené v ročnom spravodaji klubu.
 4. Za svoju činnosť sa výbor zodpovedá členskej schôdzi.

 

Článok 8

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je volená členskou schôdzou. Dozorná rada je trojčlenná a zo svojho stredu si volí predsedu dozornej rady. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadnutí výborových schôdzi a tiež sa zúčastňovať jednotlivých kynologických akcií usporiadaných klubom.
 2. Dozorná rada kontroluje činnosť klubu:

a)      Hospodárenie s finančnými prostriedkami.

b)      Plnenie plánovaných úloh výborom klubu.

c)      Dodržiavanie chovateľského a zápisného poriadku

d)     Plnenie členských povinností.

e)      Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu, každoročne vydáva výročnú správu následne zverejnenú v klubovom spravodaji a webovej stránke klubu.

 

Článok 9

Disciplinárne opatrenia

 1. Za neplnenie povinností člena klubu môžu byť uložené tieto disciplinárne opatrenia:

a)      Napomenutie.

b)      Dočasné vylúčenie z členstva klubu.

c)      Trvalé vylúčenie z členstva v klube.

d)     Pozastavenie chovateľskej činnosti.

           Disciplinárne opatrenia schvaľuje výbor klubu na návrh dozornej rady.

 1. Udelenie opatrenia bude vždy zverejnené v Klubovom spravodaji.

                                                                                                              

                                                                         Článok 10

Hospodárenie klubu

 1. Zdrojom príjmov klubu sú:

a)      Členské príspevky

b)      Zápisné

c)      Dary od sponzorov v prípade dotácie

 1. Klub hospodári podľa schváleného finančného plánu členskou schôdzou na daný kalendárny rok.
 2. Pre potreby klubu je otvorený bežný účet.
 3. Za hospodárenie klubu zodpovedá výbor klubu.
 4. Výkon všetkých členov výboru je čestný bezodplatný. Hradené sú len priame materiálové náklady.

 

Článok 11

Chov

 1. Chov je riadený poradcom chovu, ktorý vystavuje odporúčanie na parenie.
 2. Členovia musia dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok.
 3. Členovia hlásia poradcovi: krytie, počet narodených a počet ponechaných šteniat.
 4. Tetovanie šteniat si zabezpečuje chovateľ sám.
 5. Evidenciu chovných jedincov a vystavovanie preukazov o pôvode psov zabezpečuje SPKP Bratislava.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

Slovenský klub chovateľov jagdterrierov vo svojej činnosti bude čo najúčinnejšie spolupracovať so všetkými klubmi chovateľov jagdterrierov, ktorí sú členmi Európskeho klubu chovateľov jagdterrierov, ostatnými klubmi chovateľov na Slovensku, hlavne pri skvalitňovaní pracovných vlôh a exteriéru jagdterriera.

 

Článok 13

Schválenie stanov

Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou dňa 25. 3. 2017 v Lučenci.

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Admin - Ing. Andrea Bielichová