Čipovanie (tetovanie) šteniec

V zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (a vyhlášky č. 19)  je od 1.11.2011 na Slovensku povinné označovanie všetkých psov zavedením nezameniteľného transpondéra - mikročipu (teda čipovanie), a to do 8 týždňov veku psa. (Informácie sú na stránke www.svps.sk, vyhláška – www.zbierka.sk.)

Na základe rozhodnutia kynologickej rady SPZ z 24.2.2012 sa ruší povinné tetovanie psov plemien zastrešených v SPZ a ustanovuje sa spôsob zápisu šteniec do SPKP pri čipovaní psov.

Odporúča sa chovateľom preveriť si u svojho veterinára cenu za zavedenie mikročipu a podľa toho sa rozhodnúť, u koho si dajú štence začipovať. Nie všetci veterinárni lekári majú oprávnenie vydávať medzinárodný veterinárny preukaz (Pet passport), nevyhnutný pri vývoze psa do zahraničia. Zoznam poverených veterinárnych lekárov, ktorí majú takéto oprávnenie, je uverejnený na stránke www.crsz.sk.  

Tetovanie bolo rýchlejšou a ľahšou formou identifikácie psov pri ich strate, zabehnutí, ale aj odovzdávaní šteniec novým majiteľom, ponecháva sa teda na chovateľov, či si dajú šteniatka zo svojich odchovov súčasne začipovať aj otetovať. Otetovať si môže dať dodatočne šteňa či staršieho jedinca aj nový majiteľ.

SPZ vydá nové tlačivo prihlášky na zápis vrhu, v ktorom bude pri menách šteniec dostatočné miesto pre nalepenie čiarového kódu mikročipu. Tlačivo si bude možné stiahnuť z webovej stránky SPZ (www.polovnictvo.sk). 


Kolobeh tlačív

I. variant - len čipovanie - doporučený výborom klubu chovateľov jagdterrierov

Chovateľ vyplní prihlášku na zápis vrhu, začipuje u vybratého veterinárneho lekára  štence. Veterinárny lekár do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a úkon potvrdí pečiatkou a svojím podpisom.

Chovateľ túto prihlášku (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky) s kópiou dokladu o zaplatení poplatku za vydanie doporučenia na párenie, poplatku za párenie psom a kópiou platného dokladu o členstve v SPZ, zašle hlavnému poradcovi klubu chovateľov jagdterrierov.

Hlavný poradca  potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a odošle ju na kynologický odbor SPZ. Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.

 

II. variant – čipovanie a tetovanie

Ak sa chovateľ rozhodne dať si štence začipovať aj otetovať, pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu najskôr poradcovi chovu  klubu  (s dokladmi o zaplatení za vydanie doporučenia na párenie a za párenie psom, doklad o členstve v SPZ), ktorý na nej potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a pošle ju kynologickému odboru SPZ.

Kynologický odbor zapíše štence do databázy plemennej knihy, na prihlášku uvedie tetovacie čísla, urobí si kópiu z tejto prihlášky a originál pošle chovateľovi. Chovateľ si na základe toho pôjde dať štence začipovať a otetovať.

Veterinárny lekár štence začipuje a otetuje, do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a tetovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú, vrátane tetovacieho čísla, tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.

 

Komora veterinárnych lekárov v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a k nemu vydanej vyhlášky č. 19 o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat z 13.1.2012 vedie centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ), prepojený s medzinárodnou databázou, do ktorého sú všetci poverení veterinárni lekári povinní do 24 hodín zaevidovať každé začipované zviera so všetkými údajmi o ňom, vrátane posledného majiteľa, resp. aj čísla zápisu čistokrvného jedinca. Pri nájdení strateného psa je najlepšie navštíviť najbližšieho veterinárneho lekára, ktorý čítačkou čipov preverí, či má pes zavedený mikročip a v centrálnom registri SZ zároveň môže nájsť jeho majiteľa.